18 Temmuz 2024 Perşembe

Laparoskopik Kolesistektomi

Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 • Hasta uyuduktan sonra göbeğin çevresinden kesi yapılır,
 • Veress denilen iğne ile karın boşluğundan karbondioksit gaz ile şişirilir, bu şekilde laparoskopi aletlerinin kolayca kullanımı sağlanır,
 • Aynı boşluktan iğne çıkarıldıktan sonra trokar denen boru yerleştirilir bu boru teleskop için kullanılır teleskop hem karın içini aydınlatmak ve görüntüyü kameraya aktarma görevi yapar,
 • Başka aletlerin kullanılacağı iki veya üç kesi daha yapılır bu aletler yardımıyla safra kesesi tutulur sistik arter ve sistik kanaldan tutularak safra kesesi karaciğere tutunduğu yerden koter cihazı ile ayrılmasını sağlayıp kesilen yerden çıkartılır,
 • Kese çıkarıldıktan sonra gaz boşaltılır ve insizyonlar dikiş yapılarak kapatılır.

 

Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatının Komplikasyonları Nelerdir?

 • Kanama
 • Koledok yaralanmaları
 • Anestezi açısından intraabdominal basınç yüksekliğinin sorun olduğu durumlar
 • Enfeksiyon
 • Duedonum ve bağırsak yaralanmaları

 

ANESTEZİ AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME VE PREMEDİKASYON

 • Preoperatif hazırlık
 • Anamnez
 • Premedikasyon
 • Ameliyat günü
 • Rejyonel anestezi-torakal epidural anestezi
 • Genel anestezi evreleri

PREOPERATİF HAZIRLIK

Ameliyata alınacak hastanın fiziksel ve psikolojik hazırlık sürecidir.

Temel amaç ameliyat sırasında oluşabilecek riskleri önlemeye çalışmak ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırmaktır.

1.Fizik Muayene

Fizik muayene vücut fonksiyonlarının inspeksiyon(gözle), palpasyon (elle hissederek), perküsyon (parmaklarla vurarak) ve oskültasyon ile (steteskopla dinleyerek) değerlendirilmesidir. Hastanın genel muayenesi yapılır detaylı olarak sağlık öyküsü alınır.

2.İlaç Kullanımı

 • Ameliyattan Önce Kesilmesi Gereken İlaçlar
 • Aspirin – 7/10 gün Öncesinden
 • Varfarin 5/6 Gün Öncesinden
 • Plaviks (Klopidogrel)-1 Hafta Öncesinden 
 • Lityum -1 Hafta Öncesinden

3.Aç Kalma Süresi

Mide içeriğinin hacmini azaltmak için ameliyattan önce yiyecek ve içecek kesilmelidir.

Erişkinlerde bu süre 6 saat öncesinden yiyecekler 2saat öncesi berrak sıvı iken, çocuklarda ise 2-4-6 kuralı uygulanır.

4.Aydınlatılmış Onam Formu

Bu formun amacı hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek risklere ilişkin bilgi vermek ve ameliyat için hastanın rızasını almaktır.

ANAMNEZ

Anamnez kısaca hastaya teşhis konulabilmesi için hastanın geçmiş sağlık bilgilerinin elde edilmesi olarak tanımlanabilir.

 Yani, hastanın şikâyeti ile ilgili tıbbi önem taşıyan tüm bilgileri içermelidir.

PREMEDİKASYON

Ameliyat öncesi dönem hastalar için stres yaratan bir süreçtir.

Hastaya yapılan ameliyatla ilgili detaylı bilgi verilir ve böylece hastanın korku ve endişeleri giderilmeye çalışılır.

Premedikasyonun Amaçları

 • Anksiyeteden kurtarma
 • Anestezi indüksiyonunun kolaylaştırılması
 • Bulantı ve kusmanın en aza indirilmesi
 • Alerjik reaksiyonların önlenmesi
 • Sakin bir uyanma

AMELİYAT GÜNÜ

Ameliyathanede yapılan süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Hasta teslim alınır,
 • Gerekli malzemeler ve ilaçlar hazırlanır,
 • Ameliyat masasına alınır, bileklik, lens takma diş kontrolü yapılır,
 • Damar yolu açılır,
 • Hasta monitörize edilir,
 • Entübasyon yapılır,
 • Cerrahi işleme başlanır.

REJYONEL ANESTEZİ

 • Günümüzde rejyonel anestezi teknikleride (spinal anestezi,trokal epidural anestezi) laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında başarıyla kullanılmaktadır.
 • Rejyonel anestezinin avantjları ;
 • Hastanın spontan solunum devam etmesi,
 • Ora-farengeal reflekslerinin korunması,
 • Postoperatif dönemde analjezinin devam etmesi,
 • Hastanede kalma süresinin kısa olması.
 • Rejyonel anestezi komplikasyonları;

Preoperatif dönemde hipotansiyon, hipertansiyon,taşikardi,vradikardi,bulantı-kusma,solunumm depresyonu,kardiyak arrest,disritmi,iskemi gibi komplikasyonları vardır.

KARDİYAK PROBLEMİ OLAN HASTALARDA LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI SONUCU

 • Hastalar yoğun bakımda mönitörize edilerek 4-5 saat takip edildi,
 • Postoperatif analjezi için 50 mg petidin IM uygulanılmıştır. Antikoagülan ilaçlar kanama kontrolü sonrasında tekrar başlanılmıştır,
 • Kardiyak problemi olan hatalar için ameliyat süresince hemodinamik seyir takip edildi.hastalarda miyokard iskemisi,hipotansiyon,hipertansiyon bulguları rastlanmadı.

 

 

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATLARINDA TROKAL EPİDURAL ANESTEZİ DENEYİMİ

 Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında trokal epidural anestezi deneyimini anlatmak istiyorum.

 • Trokal epidural anestezilerde girişim genellikle oturur pozisyonda 16G touhy iğnesi kullanarak T9-10 intervebral aralıktan yapılıp 7-14 aralıktan serebral kan gelmediği görüldükten sonra lidokain gerekli  lokal anestezi uygulandıktan sonra  yüz maskesiyle 3/4 L dakikadan oksijen verilir,
 • Cerrahi girişimde bradikardi gösteren hastalarda atropin, hipotansiyon gelişen hastalarda efedrin kullanılıp sıvı gönderilmiştir,
 • Bazı hastalarda postoperatif dönemde bulantı, kusma ve omuz ağrısı görülmüştür.

GENEL ANESTEZİ EVRELERİ

 1. İndüksiyon; Bilinç Kaybı, Kas Gevşetici,Entübasyon
 2. İdame; Analjezi-Anestezi
 3. Uyanma; Bilincin Geri Kazanılması- Yeterli Vital Fonsiyon

ENDOTRAKEL ENTÜBASYON

 • Hastanın hava yolu açıklığının sürdürülebilmesi için kullanılan iki yöntemli işlemdir;
 • Oral entübasyon vokal kordlardan trakeya geçirilerek kullanılan en yaygın yöntemdir,
 • Tüpün burundan vokal kordlardan trakeya yerleştirilmeside ikinci tercihtir.

Endotrakeal Entübasyon Komplikasyonlari

 • Bradikardi
 • Taşikardi
 • Hipoksi
 • Disritmi
 • Diş Kırılması
 • Kardiyak Arrest
 • Yumuşak Doku Travması

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ ANESTEZİDE KOMPLİKASYONLAR

Laporoskopik ameliyatlarda görüntü elde edilebilmesi için midenin boş olması gerekir artmış mide içeriğinin ve asit sekresyonu genel olarak;

 • Hava yollarında daralma,
 • Laringospazm,
 • Bronskospazm,
 • Aspirasyon pnömonisi olarak komplikasyonlara yol açmaktadır.  

Bununla birlikte postoperatif dönemde bulantı ve kusmaya neden olabilir.    

ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

 • İntraoperatif dönem anestezi indüksiyonu ile başlar,
 • Hastanın yaşına ve kilosuna göre ilaç dozu hesaplanır,
 • Hastaya premedikasyon olarak 2 mg dormicum yapılır,
 • İntravenöz yolla 200 mg propofol,40 mg aritmal,100mcg fentanyl yapılır bilinç kaybolur,
 • Hastaya kas gevşetici 50 mg esmeron yapılır ve hasta havalandırılır,
 • Esmeron yapıldıktan sonra iki dk beklenir hava yolu reflekslerinin ortadan kaldırıldıktan sonra entübasyon işlemine başlanır.

ANESTEZİDE İDAME

 • Anestezinin sürdürülmesi için intravenöz anestezik ilaçlarla birlikte inhalasyon gaz olarak sevofluran solutulur,
 • Hastaya mide koruyucu 40 mg pantosu ve 1 gr cezol antibiyotik ilaçları yapılır
 • Hastaya analjezi sağlamak amacıyla safra kesesinin çıkartılmasına yakın 1 gr parola 100 mg contromal şeklinde serum gönderilir
 • Anestezinin derinliğine göre hastaya ek olarak nöromüsküler bloker ilaç yapılmalıdır, hastanın vital bulguları ameliyat boyunca takip edilerek anestezi takip formuna not edilir,
 • Anesteziye kombine olarak infüzyon olarak ultiva eklenilebilir.

GENEL ANESTEZİNİN SONLANDIRILMASI

 • Hastaya cerrahi operasyon bittiğinde insizyon dikme aşamasına gelindiğinde sevofluran kapatılır,
 • Mide bulantı önleyici 4mg zofer yapılır ve esmeronun antagonisti olan 200mg bridion yapılır,
 • Endotrakeal tüpün trakeadan çıkarılmasıyla ekstübasyon gerçekleştirilir,
 • Hasta postop odasına teslim edilir ve gerekli bilgiler söylenir.      

 

Hazırlayan: AYŞE ÖN / SHMYO Anestezi Programı   

Benzer Yazılar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi