24 Temmuz 2024 Çarşamba

Yakın Çağdaki Modern Sömürgecilik Kapitalizmin Çöktüğü Tarih

Dünya tarihinde gelişen bazı olaylar, tarih sayfaları arasında kaybolurken bazıları ise; insanlığın gidişatını değiştirmişlerdir. Tarihe yön veren olaylar dönüm noktası olarak kabul edilirler. En önemli tarihi gelişmeler çağlara ad vermiştir.

29 Mayıs 1453 tarihindeki İstanbul’un fethi ile Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ süreci başlamıştır.

Bu olay niçin mi önemlidir?

Çünkü 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiştir.

1789 yılında Fransız İhtilalı ile de Yeni Çağ kapanmış Yakın Çağ başlamıştır.

Bu olay niçin önemlidir?

Yeni çağda tüm dünyada; Fransa özelinde Krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamı tamamen ortadan kalkmıştır. Ekonomi tamamen sarsılmış, halk ağır vergiler altında ezilmiştir. Böyle bir dönemde Fransız İhtilalı umut olmuş Yeni Çağ sona erip Yakın Çağ başlamıştır.

Bu dönemde yayınlanan İnsan hakları Evrensel Bildirgesinde “dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaç” olarak ilan edilmiştir.

Bildirgeye göre, ” her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya” (m.23/1) ve “cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yolu ile ve her devletin teşkilatı ve kaynakları ile mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır” (m.22)   denmiştir.

Ama ne var ki; insan hakları bildirgesinde ifade edilen beklentileri, şu ana kadar kullanılan ekonomik sistemler olan ne sosyalizm, ne de kapitalizm yerine getirememiştir.

Kapitalist kelimesi ise ilk kez çok daha erken dönemlerde (1792) Arthur Young tarafından Traveles İn France isimli dergide yayımlanan bir makalesinde “paralı adamlar” anlamında kullanılmıştır.

Kapitalizm tanım özellikleri açısından, üretimin salt kar amacı güdümlenerek yapıldığı ve bu artı değerinde pazarda satıldığı üretim merkezli bir ekonomi tarifler.

Kapitalizmin temel ruhu olan liberalizm ulus-devletin zayıflamasını gerektirir. Küresel kapitalizmle, sermayenin evrenselleşmesi ile, tüm devletler özellikle de bir egemen süper güç tarafından yönetilmektedir.

Tarih sayfasında sömürgecilik, Yakın Çağda isim değiştirmiş; Kapitalist sistem sömürgeciliğin çağımızdaki yüzü olmuştur. Değişen çok şey yoktur aslında; yine dünya egemen süper güçler tarafından sömürülmeye devam edilmektedir. Dünyanın her tarafında bir çok ülke, küreselleşme  ile bağımsızlığını kaybetmiş, iç savaş ve terör ile mücadele etmektedir.

 

Irak işgali, Afganistan işgali, kapitalist sermaye tarafından finanse edilen Suriye’deki iç savaş, ülkemizdeki açılım süreci, ardından her gün patlayan bombalar, terör olayları küresel sermayenin egemenliğini kurma çabalarıdır.

İşte tam bu süreçte Prof. Dr. Haydar Baş, yeni bir iktisat bilimi kaleme almıştır. Sömürü ve soygunu bitirmenin, gerçek sosyal devlet oluşturmanın, devlet ve milleti birlikte büyütmenin, sömürülen ülkeleri kurtarmanın, milletlerin insanca yaşamasının reçetesini ortaya koymuştur. Günümüzde toplam 4 milyar insanın yaşadığı birçok ülkede Sayın Baş’ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli tamamen veya kısmen uygulanılmaya başlanılmıştır.

Rus siyasetçi ve bilim adamı Prof. Dr. Victor Minin geçtiğimiz hafta Türkiye’ye bir ziyarette bulundu. Meltem Tv’de katıldığı programda çok önemli açıklamalarda bulundu. Minin:
“Rusya olarak sosyalizm ve kapitalizmi denedik. Ancak bu iki sistemden de istediğimiz sonucu alamadık. Yeni bir sistem arayışı içerisindeyken Türkiye’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’ni keşfettik. Ve ülke olarak bu modeli uygulamaya başladık.”  dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine de dikkat çeken Minin, bu konuda da:

“Erdoğan’ın işi Putin’e göre daha kolay çünkü Türkiye’de maneviyat sahibi Prof. Dr. Haydar Baş gibi bir lider vardır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prof. Dr. Haydar Baş beraber çalışırlarsa çok başarılı olacaklar.” dedi.

Şimdi tam 4 yıl öncesine dikkat çekmek istiyorum.

Bu tarihin ne özelliği mi var?

İleriki yıllarda tarihçilerin Yakın Çağı kapatan olay olarak anlatacakları an.

Tarih: 27 Şubat 2013

Yer: Duma.

450 üyesi olan Rusya meclisi.

Duma, Doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış ve 17,075,400 km²’lik  yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın meclisi.

Duma, dünyanın süper gücü Rusya’nın yönetildiği meclis.

Milli Ekonomi Modelinin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş, Moskova’dan bir davet aldı. Ve Duma’da Rusya’nın Bakanlarına, Parti Başkanlarına, Milletvekillerine, Başkan ve Bakan Danışmanlarına, İktisat Profesörlerine, İktisat Fakültesi öğrencilerine hitaben Modelini anlattı.

Duma ‘daki bu program ile kapital sistemin çöküşü, artık yeni bir dönemin, yeni bir çağın başladığı, bu dönemin belirleyici unsurunun Milli Ekonomi Modeli olduğu tüm dünyaya deklare edildi.

Hepimiz artık çok iyi biliyoruz ki; artık dünya tek kutuplu değildir. Rusya gerçeği vardır. Ve en önemlisi bu noktaya gelinmesinde Haydar Baş Beyin rolünü artık tüm dünya bilmektedir.

Soruyorum size;

Milli ekonomi Modelinin kazandırdıkları Fransız İhtilalında amaçlananlardan çok daha önemli değil mi?

Yıllardan beri bir avuç sermaye sahibi tarafından kapitalizm ile sömürülen insanlık, huzura ve tam bağımsızlığa ulaşmayacak mı?

Rusya 2006 yılından beri tam çökmek üzere iken yeniden dünyanın süper gücü haline bu modelle gelmedi mi?

Biz bu günlere şahitlik ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Ne Mutlu Türküm Diyene !

Göreceğiz ki, bu tarih, yani 27 Şubat 2013  kapitalizmin tarihe gömüldüğü gün olarak tarihe geçecektir.

Son söz:

“BAZILARI TARİHİ OKUR, BAZILARI İSE TARİH YAZAR”

Yrd. Doç Dr. Ali Bestami Kepekçi

e-posta: alibestami@gmail.com

15.01.2017

Benzer Yazılar
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi